Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Definities:

– ISOI: ISOI als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53848640,

– Diensten: Alle producten en diensten die kunnen worden afgenomen bij ISOI, via een van de websites die zij beheert, zoals maar niet beperkt tot: e-books, online programma’s en online cursussen.

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

– Opdrachtgever: Diegene die het betreffende (online) product of dienst bestelt en zorg draagt voor de betaling.

Contactgegevens:

Bezoek- en postadres: Annelies Kingmahof 18, 7207 PP Zutphen
E-mail: info@isoi.nl

Datum: 30 maart 2019

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door ISOI.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door ISOI zijn aanvaard.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ISOI en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5 Indien ISOI niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ISOI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte of website. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door ISOI bij de voorbereidende gesprekken danwel bij de voorbereidende schriftelijke communicatie verstrekte gegevens, welke door ISOI als juist worden aangemerkt.

3.2 ISOI kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ISOI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ISOI anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ISOI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat deze schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle door ISOI vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, maar exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 ISOI is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.3 ISOI is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de wederpartij schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt wanneer deze reeds het betreffende product heeft afgenomen en de prijswijziging voor hem of haar gevolgen heeft. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de wederpartij in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling van (online) producten kan ineens of in termijnen worden voldaan. Programma’s met een prijs van minder dan € 150,– kunnen niet in termijnen worden betaald. Bij betaling in termijnen is het totaal van de termijnen hoger dan bij betaling ineens, omdat extra betalings- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij betaling in termijnen blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling volledig vooraf te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. In geval van termijnbetaling dient de betaling op de eerste dag van de nieuwe termijnperiode voldaan te zijn.

5.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ISOI verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.5 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt ISOI zich het recht voor om de werkzaamheden of de toegang tot het online programma op te schorten totdat de betaling voldaan is of de opdracht te annuleren. Ook wordt bij ingebrekestelling de toegang tot eventueel bij het betreffende programma horende Facebookgroepen, live bijeenkomsten en trainingsdagen ontzegd.

5.6 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is ISOI gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst.

5.7 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan ISOI verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

5.8 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Inschakeling van derden

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2 Indien ISOI derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht

7.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever ISOI derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ISOI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.2 ISOI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ISOI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ISOI worden verstrekt.

7.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ISOI zijn verstrekt, heeft ISOI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan ISOI ter beschikking heeft gesteld. ISOI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ISOI is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8. Bijzondere voorwaarden online programma’s

8.1 In enkele van de programma's van ISOI worden kennis, ervaring en tools gedeeld. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het toepassen van het materiaal dat je ontvangt. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. ISOI kan niet garanderen dat jouw programma een succes wordt. Wel zal ISOI zich inspannen dat je de juiste handvatten hebt en staat ISOI binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ISOI biedt is afhankelijk van welk programma je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op de betreffende website.

8.2 ISOI streeft ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als ISOI de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ISOI je dit altijd tenminste 1 (één) maand van tevoren laten weten door dit op de betreffende website te vermelden en indien mogelijk d.m.v. een bericht per e-mail , zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. In geval van email zal ISOI dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ISOI bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres of het zichzelf verwijderen van de emaillijst voor klanten komt voor risico van de Opdrachtgever zelf.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 ISOI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ISOI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van ISOI kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.2 Voorts is ISOI bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ISOI kan worden gevergd.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ISOI op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ISOI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Indien ISOI tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ISOI gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ISOI gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ISOI, zal ISOI in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ISOI extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ISOI anders aangeeft.

9.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ISOI vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ISOI op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 14 van deze voorwaarden anders is bepaald.

9.10 Indien ISOI niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

9.11 ISOI heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

9.12 Is ISOI toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal ISOI zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. ISOI zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 ISOI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop ISOI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ISOI niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ISOI of van derden, ziekte van de medewerker van ISOI, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. ISOI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ISOI haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 ISOI kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zover ISOI ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ISOI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien ISOI aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 ISOI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 ISOI is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van Opdrachtgever om tot tijdige betaling van facturen over te gaan.

11.4 ISOI is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde inkomsten, vermogensschade, of bij fysieke producten: schade door losgeraakte delen. Opdrachtgever vrijwaart ISOI voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van ISOI voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

11.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van ISOI voor die schade.

11.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet Opdrachtgever ISOI eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ISOI in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

11.8 Indien ISOI aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ISOI beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.9 ISOI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

11.10 ISOI sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door ISOI bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1 ISOI zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke ISOI jegens Opdrachtgever is.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart ISOI tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van ISOI bedingen.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart ISOI volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ISOI door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

12.4 Indien ISOI door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden ISOI zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ISOI, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ISOI en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 13 Klachten

13.1 Mocht Opdrachtgever ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan ISOI te laten weten, door ISOI een mail te sturen. ISOI ontvangt dan van Opdrachtgever een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ISOI in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ISOI niet in behandeling nemen.

13.2 Klachten moet Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan ISOI melden. Indien Opdrachtgever de klacht later meldt, dan heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Ook als Opdrachtgever een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 14. Annulering

14.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als ISOI ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@isoi.nl.

14.2 Bij schriftelijke annulering van het bestelde product of programma binnen 14 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 14 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

14.3 Annulering is alleen mogelijk wanneer het bestelde product of programma niet reeds geheel of gedeeltelijk geleverd is.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ISOI verboden om de door ISOI verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

15.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij ISOI.

Artikel 16. Geheimhouding en Privacy

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien ISOI op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ISOI zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ISOI niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

16.3 De persoonlijke gegevens die ISOI via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. ISOI houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ISOI verwerkt en met welk doel is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met ISOI zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ISOI, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ISOI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2 Bij eventuele geschillen zullen zowel ISOI als Opdrachtgever zich altijd eerst tot het uiterste inspannen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

17.3 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ISOI is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

18.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Opdrachtgever en ISOI. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

18.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtgever en ISOI zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

18.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen Opdrachtgever en ISOI een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in art. 17 overeenkomstig van toepassing.

18.5 Indien ISOI niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ISOI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

18.6 ISOI is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. ISOI zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan Opdrachtgever sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor Opdrachtgever in werking zodra Opdrachtgever de wijziging heeft ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.isoi.nl en op de websites die ISOI beheert en kan op jouw verzoek per e-mail worden toegestuurd.

ISOI behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.